Sale!

Cas CI 200S 30

฿16,900.00 ฿15,000.00

พิกัด 30Kg, ละเอียด 2g

Description

Model
Cap
Readability
CI-200S-30k
30kg
2g

 

CI-200S 30
ตัวเครื่องเป็นสแตนเลสทั้งตัวได้มำตรฐำน IP 67
มีระบบประหยัดพลังงำนปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่มีกำรใช้งำน
ใช้เป็นแบตเตอรี่ Recharge
สำมำรถบวกสะสมน้ำหนักได้
มีพอร์ต RS-232C สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
มีหน้ำจอที่อ่ำนได้ง่ำยชัดเจน แบบ LED
สำมำรถต่อกับปริ้นเตอร์ได้